top of page

Master program

Kao što smo već ranije najavili od 2024. godine krećemo sa implementacijom Master programa na Balkanskom teološkom fakultetu u Nišu. Master program će se realizovati u saradnji sa MINTS International Seminary iz Majamia – Florida (SAD), čiju diplomu će steći studenti koji završe ovaj program. MINTS u saradnji sa BTF-om obezbeđuje nastavni plan i program, visoke akademske standarde, i stručan profesorski kadar.
Ovaj program je osmišljen kako bi zadovoljio potrebe pastorala i crkveno-misijskog rada u savremenom svetu.

Što podrazumeva sticanje kompetencija neophodnih za propovedanje Evanđelja, staranje o vernicima, podučavanje osnovama vere i za vrednosno i etičko služenje savremenom društvu. Master program je zahtevan, temeljam i od neprocenjive vrednosti za pastorsku službu, jer priprema studente da služe Hristu i Njegovoj Crkvi kroz Biblijsku, iskustvenu i praktičnu službu.
Nakon završenog master programa, student će biti u mogućnosti da se bavi detaljnom egzegezom Biblijskih stihova, koristeći stručno znanje o izvornim jezicima, istorijskim okolnostima, književnim i teološkim odnosima. Razumeće glavna pitanja u veri i životu sa kojima se Crkva suočavala tokom svoje istorije. Moćiće sistematizovati egzegetske, istorijske i teološke podatke u doslednu i koherentnu teologiju i objasniti kako se ta teologija primenjuje na lična uverenja i ponašanje vernika. Koristiće homiletičke veštine da objavljuje Reč Božiju Crkvi. Razviće efikasne pastoralne veštine u vođenju bogosluženja, podučavanju mladih, vršenju vođstva i administracije, javnom savetovanju sa propovedaonice i lično, te se uključiti u evangelizaciono misijski rad.
Pravo upisa imaju sva lica sa završenim osnovnim studijama, prevashodno u teologiji a moguće je - uz prekvalifikacijske diferencijalne ispite - da se upišu i kandidati koji su završili neki od fakulteta iz društveno-humanističkih nauka.
Prvo predavanje na Master programu počinje 29. januara 2024. godine, u prostorijama Balkanskog teološkog fakulteta. Predavanje će održati prof. dr Michael Erickson iz predeta Rimljanima poslanica.

Svi zainteresovani kandidati za upis, mogu se javiti na naš e-mail:

btfnis@gmail.com ili jerpray4us@hotmail.com

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program pruža kvalitetna i relevantna znanja i sadržaje iz oblasti teoloških studija. Zbog toga programi MASTER TEOLOŠKIH STUDIJA sadrži obavezne predmete i master rad, u ukupnom obimu od najmanje 120 ESPB bodova, za ukupno 4 semestra.
Napominjemo da se na Fakultetu ostvaruju bodovi u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa bodova (u daljem tekstu: ESPB bodovi), a koji označavaju koliko je student kvantitativno opterećen na Fakultetu. S obzirom da se Master program realizuje u saradnji sa MINTS International Seminary iz SAD, to moramo napomenuti da će na kraju studija biti prikazan i Američki sistem bodovanja tj. opterećenja studenta koji se uprošćeno može uporediti sa evropskim sistemom bodovanja na sledeći način:

1 U.S. kredit = 2 ESPB boda

Ukupan broj bodova koji ostvarujete po semestru u Evropi je 30 ESPB bodova, dok je u Americi norma po semestru 15 kredita.

Master teoloških studija
bottom of page