top of page

NAČELA VEROVANJA

Verujemo da je Biblija Sveto Pismo koje sadrži 66 knjiga celo od reči do reči od Boga dato

i nadahnuto otkrivenje ljudima, i jedino pravilo naše vere i prakse.

 

Verujemo u jednog Boga koji se objavio u tri osobe , Otac, Sin i Duh Sveti.

Verujemo u Božanstvo Isusa Hrista, Njegovo bezgrešno rođenje, bezgrešnu ljudsku prirodu, zastupničku smrt na krstu, fizičko vaskrsenje, da se vazneo na nebo i da će lično doći ponovo.

Verujemo da je Duh Sveti treće božansko lice, jednako po sili, svetosti i mudrosti Bogu Ocu i Sinu. On ukorava za greh, preporađa i krštava svakog nanovorođenog u Hristovo telo kad uzveruje. Verujemo u neophodnost ispunjenja Svetim Duhom.

Verujemo da je sotona stvarna osoba, zlo duhovno biće uzrok svakog zla i bezakonja i da će zasigurno na kraju biti osuđen i bačen u večno ognjeno jezero.

Verujemo da je čovek kruna Božjeg stvaranja, i da je svojevoljno prestupio zapovest Gospodnju i time zadobio ne samo fizičku već i duhovnu smrt što je odvojenje od Boga. Na osnovu toga verujemo da se sva ljudska bića rađaju sa grešnom prirodom.

Verujemo da je Gospod Isus Hrist umro i vaskrsnuo za naše grehe po Pismu i da je svako ko veruje u Njega spašen i ima život večni. Svakoga ko je nanovo rođen Bog čuva i spasenje nikada ne može izgubiti.

Verujemo u jednu istinitu crkvu - telo Hristovo koja se sastoji od svih nanovorođenih vernika bez obzira na boju i rasu.

Verujemo da je krštenje zapovest Hristova, a vrši se podronjenjem u vodu na osnovu svedočanstva vere onoga koji se krštava u ime Oca, Sina i Svetoga Duha.

Verujemo da je večera Gospodnja - Pričest, čin koji je ustanovio Gospod Isus Hrist koji hrišćani drže sve do ponovnog Hristovog dolaska.

Verujemo da Evanđelje treba objaviti svakom čoveku kao što je Hrist zapovedio: Idite dakle i naučite sve narode...

Verujemo u ponovni Hristov dolazak. Tada će uzeti svoju crkvu k sebi pre velikih nevolja i uspostaviti svoje hiljadugodišnje carstvo, potom novo nebo i novu zemlju. Verujemo da će tokom ponovnog Hristovog dolaska svi vaskrsnuti.

Svi spašeni, nanovorođeni Hrišćani vaskrsnuće u proslavljenim telima za večni život u Raju dok će svi nespašeni, oni koji se nisu pokajali vaskrsnuti za večnu osudu u Paklu.

bottom of page